Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Politisk organisering er oppdatert nov.2015

polstruktur

ADMINISTRASJONSUTVALGET                                                                        

Består av formannskapet og to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene.

Administrasjonsutvalget har ansvar for de overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, utarbeidelse av personalpolitiske retningslinjer, reglement, instrukser og rutiner. Utvalget kan delegere deler av sin myndighet til rådmannen.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

OFOTEN INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING (Ofoten IUA)

I 1999 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom de 7 kommunene Hamarøy,

Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes, Tjeldsund og Lødingen om beredskap mot akutt

forurensing, og Ofoten IUA ble konstituert 19.01.2000. Narvik er vertskommune og

NARVIK Havn KF har sekretariatet.

Styret, som velges av kommunene, er øverste myndighet, og sammensettes av politisk valgte representanter fra hver kommune med personlige vararepresentanter.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

ARBEIDSMILJØUTVALGET

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er et samarbeidsutvalg for å med hensikt i å bedre arbeidsmiljøet på en arbeidsplass. I AMU sitter det med representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakere. AMU deltar i planlegging og organisering av HMS-arbeidet. AMU kan utarbeide egne HMS-dokumenter for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeids- og læringsmiljøet. AMU er regulert i Arbeidsmiljølovens §7-1.  

Valg av leder for Arbeidsmiljøutvalget skjer i samsvar med Hovedavtalens § 6.

Lederen for utvalget skal velges vekselsvis blant arbeidsgiverens og arbeidstakernes

hvert annet år, og har en funksjonstid på ett år.

ARBEIDSUTVALGET Vesterålen Regionråd                                                    

Hver av de seks kommunene velger en representant som møter i arbeidsutvalget. Ordfører møter fast, med varaordfører som sin stedfortreder.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGING                                        

Etter Plan- og bygningsloven § 3-3, 3 avsnitt, skal kommunestyret sørge for å

etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

BYGDEBOKNEMND FOR LØDINGEN, TJELDSUND OG TYSFJORD                       

 

DOMSRETTSUTVALG Ofoten Tingrett –KVINNE og MANNSUTVALG 

Det skal velges 40 meddommere fra Lødingen kommune, like mange fra begge

kjønn. Det er kommunen som velger meddommere.

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at man er en av to lekmenn som skal

dømme i straffesaker sammen med en fagdommer. I gjennomsnitt må en

meddommer møte i to rettssaker pr. år, men antallet kan variere.

Velges for 4 år. (2017-2020)

 

ELDRERÅD                                                                                                                 

Etter Eldrerådsloven § 1 skal det i hver kommune velges et eldreråd for

valgperioden.

Kommunestyret bestemmer hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Dagens

eldreråd har 5 medlemmer/varamedlemmer.

Pensjonistforeninger har rett til å fremme forslag på kandidater til rådet. Flertallet av

rådet skal sammensettes med alderspensjonister i kommunen.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

FORLIKSRÅDET
Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder også for dem:

forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn og kvinner - som er

vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd.

Velges for 4 år. (2017-2020)

 

FORMANNSKAPET                                                                                                 

Det er kommunestyret selv som skal velge formannskap på minimum 5 medlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for 4 år blant medlemmene

av kommunestyret.

(2015-2019)

 

 GENERALFORSAMLING I  LØDINGEN BORETSLAG                                    

Lødingen kommune er eier av flere leiligheter i Lødingen borettslag, og må dermed ha en representant i generalforsamlingen.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

HAVNESTYRET                                                                                                        

Ifølge vedtektene for Lødingen Havn KF, skal styret ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret etter innstilling fra valgnemnda.
Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

HEIMEVERNSNEMNDA                                                                                          

Ifølge Forskrift til lov om Heimevernet, pkt. 22, skal det i hver kommune være en

kommunal heimevernsnemd med rådgivende myndighet.

Det heter videre i forskriften at nemnda skal ha to medlemmer (oppnevnt av

kommunestyret) og ett medlem fra den lokale politimyndigheten.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

HÅLOGALAND KRAFT - generalforsamling                                                     

Kommunestyret skal velge en fast representant og en vararepresentant til

representantskapet til generalforsamlingen i Hålogaland Kraft.

Vedtektene i Hålogaland Kraft sier følgende: « I generalforsamlingen er hver

aksjonær representert ved en deltaker som utøver stemmerett på vegne av

aksjonæren.»

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

MØYSALEN NASJONALPARKSTYRE                                                                

Kommuner som har verneområder som forvaltes av et nasjonalpark-

/verneområdestyre utpeker nye representanter til nasjonalpark-/verneområdestyrene.

Hver kommune skal være representert med ett medlem, primært ordfører eller

formannskapsmedlem evt. faste kommunestyrerepresentanter i kommunen, og

innstiller en kvinne og en mann.
Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

INTERKOMMUNALT ARKIV I NORDLAND (IKAN)                                        

Interkommunalt Arkiv i Nordland - IKAN er en interkommunal samarbeidsordning,

organisert etter kommunelovens § 27. IKAN ledes av et styre, valgt av

representantskapet der alle eierne kan delta. Kommuner og interkommunale selskap

kan bli medlem. I dag er 31 kommuner eier i IKAN.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

JORDSKIFTEDOMMERE                                                                                         

Det skal velges to jordskiftemeddommere fra Lødingen kommune. Ny jordskiftelov §

2-5 bestemmer at hver kommune skal velge like antall menn og kvinner som

jordskiftemeddommere.

Jordskifteretten skal heretter fastsette antallet jordskiftemeddommere i

jordskiftesognet. Det er antatt at hvert medlem skal gjøre tjeneste en gang i løpet av

valgperioden.

Velges for 4 år. (2017-2021)

 

KIRKELIG FELLESRÅD                                                                                           

Kirkelig fellesråd er et organ innenfor Den norske kirke, og finnes i alle kommuner.

Rådet sammensettes av representanter fra menighetsrådene i tillegg til det ene

medlemmet som oppnevnes av Kommunestyret i henhold til kirkelovens § 12.

Rådets oppgaver er å ivareta kirkegårder/gravlunder, kirkebygg og kontorer for

kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen.

Velges for 4 år ved hvert kommunestyrevalg (2015-2019)

KLOKKEJORDET BOLIGSTIFTELSE                                                                   

Klokkerjordet Boligstiftelse driftes av et styre oppnevnt av Kommunestyret. Styret

består av 3 medlemmer, hvorav 1 er brukeroppnevnt.

Stiftelsens eksistensgrunnlag er drift av 8 boenheter (Furuvegen 11 og 12 og

Fiolvegen 1b), innrettet mot formål i Miljøarbeidertjenesten.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg (2015-2019) 

 

KOMMUNESTYRET                                                                                                 

Kommunestyrene i Norge er det øverste organ i kommunen og består av folkevalgte representanter. I kommunelovens § 17 nr. 2 er det fastslått at kommunestyret som første sak i det konstituerende møte skal ta stilling til om valget er gyldig, jf. valglovens § 13-4.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg (2015-2019)

 

KOMREV NORD IKS - representantskapet

KomRev NORD er et interkommunalt revisjonsselskap som er etablert for å utføre en helhetlig revisjon av kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, offentlige stiftelser, kirkelige regnskaper og legater.
Hver kommune velger representant og vararepresentant til representantskapet i KomRev NORD IKS, som er selskapets øverste organ.

I inneværende periode har ordfører representert Lødingen,  med varaordfører som

vararepresentant.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg (2015-2019) 

 

KONTROLLUTVALGET                                                                                             

Etter kommunelovens § 77 velger kommunestyret selv et kontrollutvalg til å forestå

det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.

Lovkravet er at det skal være minst 3 medlemmer i kontrollutvalget.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg (2015-2019)

KS NORDLAND`S FYLKESMØTE                                                                        

Vedtektene i KS fastsetter hvor mange representanter med vararepresentanter det

skal velges fra den enkelte kommune i henhold til folketallet i kommunen det år

kommunestyrevalget avholdes.

I vedtektene heter det videre at ordføreren bør være blant representantene.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg (2015-2019)

KUNST- OG KULTURSTRØMKOMITEEN                                                        

Består av frivillige, kulturengasjerte personer som har som oppgave å legge til rette for formidling av kulturuttrykk som konserter, sceneforestillinger, utstillinger m.m.

Ett av medlemmene oppnevnes av Kommunestyret og skal være bindeleddet mellom komiteen og de folkevalgte. Kulturkoordinator er styrets sekretær og kaller inn til møter.
Medlem valgt av kommunestyret velges for 4 år (2015-2019).

Øvrige medlemmer rekrutteres fra lag, foreninger og fra generelt kulturinteresserte personer i lokalsamfunnet.

 

K-SEKRETERIATET IKS                                                                                         

Deltakerkommuner i K-Sekretariatet skal velge en representant og ett varamedlem til

representantskapet i K-Sekretariatet IKS.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

LAGRETTDOMMERE                                                                                               

Det forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år. Til Hålogaland lagmannsrett skal det i Lødingen kommune velges to Lagrettemedlemmer/meddommere. Hvorav én kvinne og én mann. Det skal ikke velges varamedlemmer.

Velges for 4 år. (2017-2020)

 

NÆRINGSSTYRET                                                                                                   

Kommunestyret i Lødingen har i sak 016/11 gjort vedtak om at næringsarbeidet i kommunen skal organiseres ved etablering av et Næringsstyre som besluttende organ. Formannskapet og 2 representanter fra næringslivet utgjør Næringsstyret.

Næringsstyret kan vedta økonomisk støtte i form av tilskudd samt rente- og avdragsfritt lån.

PPD-TJENESTEN                                                                                                      

Pedagogisk-Psykologisk Distriktstjeneste for Vesterålen og Lødingen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes, Lødingen og Nordland fylkeskommune, med hovedkontor i Nordlysvegen på Sortland. Samarbeidet om PPD for Vesterålen og Lødingen ble opprettet i 1972. Vi går under navnet PPD blant våre brukere og samarbeidende instanser.

 

REGIONRÅDET                                                                                                         

Vesterålen regionråd er et interkommunalt samarbeidsorgan og regionråd for

kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes og Lødingen.

Rådet er sammensatt av 3 politikere fra hver av de samarbeidende kommuner.

Ifølge vedtekter til Vesterålen regionråd skal ordfører og varaordfører inngå som

faste representanter i rådet.

Velges for 4 år fra hvert kommunevalg.(2015-2019)

RENOVEST AL - representantskapet                                                                  

Avfallsselskapet skal ha et representantskap hvor samtlige eiere er representert og har personlige vararepresentant.

Det er vanlig at ordfører i fra den enkelte eierkommune besetter plassene i

representantskapet, med varaordfører som stedfortreder.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg (2015-2019)

 

RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE                

Kommunestyret oppretter råd eller annen representativ ordning for mennesker

med nedsatt funksjonsevne. I Lødingen kommune har rådet vært sammensatt med 5

medlemmer/varamedlemmer, hvorav ett medlem/varamedlem er oppnevnt av

kommunestyret. Øvrige medlemmer/varamedlemmer er oppnevnt av

administrasjonen og de funksjonshemmedes organisasjoner.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg (2015-2019)

 

RÅDET FOR NORDLAND NASJONALPARKSENTER
Nordland nasjonalparksenter er en stiftelse opprettet i 2004, av kommunene Skjerstad, Saltdal, Fauske, Sørfold, Hadsel, Sortland, Lødingen, Rana, Hattfjelldal, Grane og Beiarn, Fylkesmannen i Nordland, Norges Naturvernforbund Nordland, Høgskolen i Bodø, Statskog SF, Den Norske Turistforeningen, Nordland Reindriftssamers Fylkeslag, Arran, Salten Museum, Helgeland museum, Saltdal Bondelag, Saltdal Regionråd, Saltdal bonde- og småbrukarlag.
I rådet sitter ordfører med varaordfører som vara.
Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)                                                   

SAMARBEIDSUTVALGENE - skoler og barnehage

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for

undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og

to for kommunen. Den ene representanten for kommunen skal være rektor ved

skolen, jf. opplæringsloven § 11-1. Kommunestyret velger ett medlem pluss varamedlem for hver skole.           

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

  

SKJØNNSMENN

Det er fylkeskommunen som oppnevner 4 skjønnsmedlemmer basert på forslag fra

kommunene og tingrettene. Det samlede forslag fra kommunene bør inneholde ca.

20% flere navn enn det antall som skal velges. Fra Lødingen kommune betyr det 4 +

1, altså 5 navn.

Velges for 4 år. (2017-2020)

  

TAKSTNEMND og KLAGENEMND                                                                      

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt i Lødingen kommune fra 2018 for næringseiendommer og verk og bruk og 2019 for alle eiendommer.

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskattevedtekter som bestemmer antall medlemmer i nemndene. Det velges 3 medlemmer til hver nemnd med vara i rekkefølge.

(Valgt 2018- )

 

 

VALGSTYRET                                                                                                            

Valgstyrets viktigste oppgaver er føring av manntall og organisering av valget på valgdagen(e), herunder fastsetting av stemmesteder og åpningstider for disse. Organisering og opptelling av stemmene, varsling av valgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret om resultatet.(dette i samarbeide med administrasjonen)
Formannskapet er også valgstyre. 
Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

VESTERÅLEN FISKERIPARK – nytt navn Fiskeriparken Egga Utvikling AS    

Vesterålen Fiskeripark AS ble etablert i 2000, på initiativ fra Vesterålen Regionråd. Formålet til selskapet var å bidra til kunnskapsbaserte aktiviteter som bidro til kompetanseheving og økt rekruttering til fiskerinæringen. En sentral del av arbeidet var organisering av FoU-virksomhet, opplæringstiltak og koordinering.
Det velges eierrepresentant til generalforsamlingen i Vesterålen Fiskeripark AS.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

VETERANDAGEN – komite
Lødingen formannskap har vedtatt at Veterandagen skal markeres årlig i kommunen for

å vise respekt og anerkjennelse til veteraner fra internasjonale operasjoner i regi av

FN, NATO og Tysklandsbrigaden.

Det opprettes en komite som delegeres myndighet innenfor gitt ramme til å forestå

arrangementet i kommunen. Komiteens medlemmer oppnevnes av kommunestyret.

Velges for 4 år ved hvert kommunevalg. (2015-2019)

 

 Kommunestyret vedtatt den 01.10.2015 å nedlegge Driftsvalg, som ble opprettet 19.04.2012.

 

Fil - Politisk organisering Lødingen kommune 2015

Laster...