Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Lover og forskrifter

Oversikt over lover og forskrifter som er relevant for arkivarbeidet.

En rekke lover og forskrifter har innvirkning på arkivarbeidet. De mest sentrale er listet opp her:

Arkivloven med forskrifter og
bestemmelser om elektroniske arkiv

Arkivloven

 

Forskrift om offentlege arkiv

 

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver                                                                                   

 

Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner

                                             

 

Offentlighet/innsyn

Offentleglova og Rettleiar til offentleglova

   

Saksbehandling

Forvaltningsloven

 

Kommuneloven

                      

 

Personopplysningsloven og forskrifter

Personopplysningsloven

 

Personopplysningsforskriften 

                      

 

Pasientjournal- lover og forskrifter

Norsk pasientregisterforskriften

 

Pasientjournalloven

 

Forskrift om pasientjournal

 

Lov om helsepersonell (viktig for arkivet §§ 39-47)

 

Helseregisterloven (viktig for arkivet §2, §5, kap. 3: §§ 11-19, kap 4: §§ 20-25 og kap. 5 §§ 26-28)

 

Pasientrettighetsloven (§§5-1 - 5-3)

   
 

Sikkerhetsloven §§11-16)

 

Straffeloven (§§120-122)

 

Åndsverksloven 

   
   
Laster...