Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Interkommunalt samarbeid

Lødingen kommunen inngår i til sammen 34 formelle interkommunale samarbeidsordninger. Disse ordningene er fordelt på 3 nivåer:

 • Lokale og bilaterale ordninger: 2
 • Ordninger på regionnivå: 18
 • Ordninger på høyere geografisk nivå: 14

Det er i hovedsak 4 ulike former for interkommunale samarbeid:

 1. AS, der kommunene eier sine respektive eierandeler i selskapet.
 2. Interkommunale selskap (IKS) fungerer stort sett på samme måten som et AS, men er hjemlet i et annet lovverk enn aksjeloven.
 3. Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27, hvor samarbeidet har et felles styre.
 4. Vertskommunesamarbeid hjemlet i kommunelovens §28, der én kommune er vert i form av blant annet arbeidsgiveransvar for samarbeidstiltaket. Her avgir de andre kommunene myndighet til vertskommunen, samtidig som de kjøper tjenester fra vertskommunen.

Oversikt over interkommunale samarbeid

Mot Vesterålen

 • Barnevern (Vesterålen barnevern – regionalt barnevern for hele Vesterålen)
 • PPD (praktisk-psykologisk distriktssenter for Vesterålen og Lødingen)
 • Vesterålen regionråd (+ div. samarbeidsordninger under regionrådet)
 • RKK (Regionalt kompetansekontor for Vesterålskommunene inkl. Lødingen)
 • Vesterålen Fiskeripark AS – medeier sammen med bl.a. øvrige kommuner i V.
 • Skattekontor/Skatt Nord – Lødingen underlagt avdeling Sortland
 • Skatt – avtale med Sortland k. om ivaretakelse av skattefunksjonen
 • Forvaltning av utlån (Husbanklån) – avtale med Øksnes k.
 • Lønnsfunksjon (utover vanlig lønnskjøring) – avtale med Øksnes k.
 • IKT – felles innkjøp og drift av programvare innafor økonomiområdet
 • Reno-Vest IKS – (avfall/miljø) – Lødingen k. deleier sammen med V-kommunene
 • Skog og kulturlandskapsforvaltning for Lofoten og Vesterålen i regi av Sortland k.
 • Forvaltningsplan for gås i Vesterålen/Lødingen
 • Administrative nettverksorgan – en rekke nettverksgrupper, spesielt på ledersida
 • Dyrevernsnemnd for Vesterålen (underlagt Mattilsynet)
 • Veterinærtjenester – vaktordning - verskommuneordning Sortland
 • Vesterålsprodukter AS (arbeidsrettet rehabilitering) eier av Lødingen arbeidssenter
 • Møysalen nasjonalpark styre – forv.myndighet, berørte komm Vesterålen/Lofoten
 • Lensmann – Midtre Hålogaland, avd. Sortland
 • Brann/beredskap – side øst, Sørdalstunellen – Sortland brannvesen
 • Vannprøver – laboratoriegruppen Eurofins, Sortland (mattilsynet er kontrollorgan)
 • Krisesenteret i Vesterålen, Sortland som vertskommune

Mot Harstad/Sør-Troms

 • Hålogaland Kraft – kraftselskap/bredb.– Lødingen k. deleier sammen med 7 andre k.
 • Flyplassutvalg – Harstad- og Narvik flyplass, Evenes
 • UNN Harstad – lokalsykehus for Lødingen
 • Legevaktsamarbeid – interkomm. legevaktordning med Harstad og Kvæfjord k.
 • Helsehus Harstad – KAD-plasser – avtale med Harstad kommune
 • Psykisk helse – akutthjelp, avtale om bruk av Harstad og/eller Narvik
 • BHT (bedriftshelsetjeneste) Avtale med Sør-Troms HMS-tjeneste, Harstad
 • Advokatbistand – intensjonsavtale med Eurojuris Harstad
 • KomRev Nord IKS Interkommunal revisjon
 • K-sekretariat IKS – (kontrollutvalg) interkommunal, avd. Harstad
 • Politi – Midtre Hålogaland, Harstad

 Mot Narvik/Ofoten:

 • Habiliteringsteam , oppgaver innenfor Miljøarbeidertjenesten UNN, avd. Narvik
 • Rettsinstanser/domstoler – Ofoten tingrett, Narvik
 • Psykisk helse, kf. ovennevnte punkt…
 • Ofoten IUA (interkomm. utvalg for akutt forurensning), adm.enhet ligger i Narvik

Mot Vågan/Lofoten:

 • Konfliktrådet i Midtre Hålogaland, Svolvær
 • Møysalen nasjonalpark styre, kf
 • Brann/beredskap –side vest, Vågan brannvesen
Dokument Interkommunale samarbeid - vedlegg til Telemarksrapporten 2016
Laster...